tento web je k dispozici novému osadnimu výboru
27.5.2019
Výsledky voleb do osadního výboru jsou  zde k dispozici  :-)
Výsledek hlasování 
do Osadního výboru ZBEČNÍK
 
 
 
91 hlasů - Michal Lembej, rok narození 1973, Zbečník 117
77 hlasů - Jana Fialová, rok narození 1969, Zbečník 122
47 hlasů - Martin Seidl, rok narození 1982, Zbečník 302
45 hlasů - Tomáš Jansa, rok narození 1966, Zbečník 319
42 hlasů - Martina Kejzlarová, rok narození 1967, Zbečník 216
34 hlasů - Josef Oulehla, rok narození 1957, Zbečník 275 
34 hlasů - Eva Pávková, rok narození 1975, Zbečník 278
 
Z celkového počtu 832 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 165 voličů a odevzdalo 164 platných hlasů. Volební účast byla 19,83 %.
 
Výsledek hlasování 
do Osadního výboru ZBEČNÍK
91 hlasů - Michal Lembej, 
77 hlasů -  Jana Fialová,
47 hlasů - Martin Seidl, 
45 hlasů - Tomáš Jansa, 
42 hlasů - Martina Kejzlarová, 
34 hlasů - Josef Oulehla,
34 hlasů - Eva Pávková, 
 
Z celkového počtu 832 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 165 voličů a odevzdalo 164 platných hlasů. Volební účast byla 19,83 %.
 
10.01.2019
Město Hronov hodlá opět zřídit osadní výbory. Takže, kdo máte chuť se podílet na správě Zbečníka zapojte se prosím :D (resp. kandidujte!) Počet členů osadního výboru byl stanoven na tři - viz. níže.
Hezký den
P.H.
 
 

93 - Záměr ustanovení osadních výborů 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Rada města na svém jednání dne 14.11.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu 5 členů.
 
Zákon o obcích stanovuje:
Jedním z výborů, které může zastupitelstvo v částech obce ustanovit jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, je osadní výbor. Osadní výbory mohou pomoci zastupitelstvu pouze ve výkonu samostatné působnosti.
Osadní výbor má minimálně tři členy (určí zastupitelstvo). Počet členů OV musí být lichý.
Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
Předseda osadního výboru volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru.
 
Osadní výbor je oprávněn (§121 odst.1 a 2, zákona o obcích)
 
1. a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
2. b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce
k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
3. c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
 
Následný postup po schválení záměru ustanovit osadní výbory
• každý občan starší 18 let, který je trvale hlášen v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, obdrží dotazník, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda má zájem o práci v osadním výboru
• vyplněné dotazníky doručí občané do určitého data na určené místo (např. škola, schránka místního zastupitele, popř. na městský úřad – bude v dotazníku uvedeno)
• ze zájemců o práci v osadním výboru bude sestavena kandidátka, ze které budou občané volit členy osadního výboru; volby se uskuteční v tradičních volebních místnostech, ale budou stanoveny na kratší dobu (např. sobotní dopoledne); volební lístky se seznamem zájemců budou k dispozici
v hlasovací místnosti, do domácností se doručovat nebudou (podobně je tomu při 2. kole senátních voleb)
• výsledek voleb bude zpracován do materiálu pro zastupitelstvo – schválení členů, volba předsedy osadního výboru; členy osadního výboru se stanou ti zájemci, kteří získají od občanů nejvíce hlasů
• o způsobu a průběhu voleb budou občané s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím Hronovských listů, webových stránek města, na facebooku

Diskuze: Bc. Nedvědová navrhla snížit počet členů osadních výborů v částech Malá Čermná, Rokytník a Žabokrky na 3, a to s ohledem na počet obyvatel a také s ohledem na zkušenosti z minulých let, kdy se podařilo ustanovit osadní výbor pouze ve Zbečníku.
Pan Libor Lelek navrhnul, aby byl počet členů osadních výborů ve všech částech města Hronova stanoven na 3.

Návrh usnesení:
93/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (T. Strnad)

93/2 - ZM stanovuje počet členů osadních výborů na 3.
Hlasování: Pro: 17 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára,
P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 2 (J. Thér, T. Strnad)

93/3 - Zastupitelstvo města ukládá odboru tajemníka zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan,
P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová)
Proti: 1 (T. Strnad)
Zdrželo se: 0

 

kalendář akcí